الگوریتم مرغ مگس خوار

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل چیست و چگونه عمل میکند؟