کسب درآمد از تبلیغ نویسی

چگونه از تبلیغ نویسی کسب درآمد کنیم؟